Firmitas Agency Bt. SZÉCHENYI 2020
Általános Szerződési Feltételek – Firmitas Agency

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján megírt általános szerződési feltételeket.

Kérjük, amennyiben megrendelője vagy együttműködő partnere kíván lenni a cégünk által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ASZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a szolgáltató a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőket.

Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg a szolgáltató annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et sajátweboldalán ( https://firmitasagency.hu ) nem teszi közzé.

Hatályos 2021. január 1. napjától visszavonásig. illetve módosításig.

Szolgáltatói adatok

Cégnév: Firmitas Agency Bt.Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Havranek út 61.Adószám: 28798138-1-07

Fogalom meghatározások:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

Influencerek: Olyan követő bázissal rendelkező természetes személyek, aki a Szolgáltató által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat a saját social média felületükön értékesítik. Akik partnere a szolgáltatónak, részt vesznek annak kampányában (magánszemélyként, illetve a vállalkozása révén).

Általános rendelkezések

Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel, nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan jogviszony jön létre közte és a Szolgáltató között.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen ÁSZF 2021. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Firmitas Agency Bt. szolgáltatásai

Az ÁSZF a Firmitas Agency Bt., mint szolgáltató, szolgáltatásaira általánosan irányadók. Konkrét szolgáltatások esetén a szerződő felek a szerződés tartalmát egyedi szerződésben illetve megrendelésben rögzítik.

A web oldal használati feltételei

A weboldalnak jelen Szabályzatban és az irányadó jogszabályokban meghatározott korlátok között bárki a felhasználója lehet. A felhasználóra vonatkozóan kötelezettség, hogy elfogadja és betartsa jelen Szabályzatot és a vonatkozó jogszabályokat.

A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltetők jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését.

Megrendelő és a Szolgáltató viszonya

Szolgáltató a Megrendelő részére szakmai gondossággal, a legjobb tudása szerint nyújtja szolgáltatását.

A Megrendelő a Szolgáltatóval való együttműködés során nem vállal kizárólagosságot, más szolgáltatótól is igénybe vehet hasonló szolgáltatást.

A Megrendelő és a Szolgáltató szerződéses viszonya akkor jön létre, ha a Megrendelő elfogadja a Szolgáltató árajánlatát és közös megállapodásra jutnak egy megbízási szerződés keretein belül.

Az Influencerek és a Szolgáltató viszonya

A partner Influencereket nem terheli semmilyen kötelezettség az adatbázisba felvételt követően. Amikor azonban, eseti megbízási szerződést kötnek szabad akaratból a Szolgáltatóval, akkor az abban foglaltaknak kötelesek eleget tenni.

Az Influencer felelősséggel tartozik a rá bízott promóciós termék iránt. Amennyiben kárt tesz a rá bízott promóciós termékben vagy elhagyja azt, köteles megtéríteni annak értékét a Szolgáltató részére. Az Influencer köteles az előre meghatározott határidőre, illetve a meghatározott időintervallumon belül teljesíteni az elvállalt munkát.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy köteles megtéríteni Szolgáltató ebből származó kárát. Az Influencer köteles a megrendelő instrukcióinak és követelményeinek megfelelően teljesíteni az elvállalt munkát.

Amennyiben a teljesített munka minősége nem felel meg az előzetesen meghatározott elvárásoknak, úgy köteles ismételten teljesíteni, illetve megtéríteni annak értékét a Szolgáltatónak.

Az elvállalt munkát az Influencer a promóciós termék, kupon, szolgáltatás, átvétele, felhasználása után nem mondhatja le. Amennyiben ezt mégis megtenné, köteles a promóciós termék értékét, valamint a munkavégzés elmaradása miatt keletkezett kárt egyaránt megtéríteni a Szolgáltatónak.

Az Influencer munkáját kapott személyes, szóbeli, vagy írásbeli útmutató alkalmazásával, legjobb tudása szerint kell végezze. A megrendelés teljesítésével az Influencer eleget tett a vállalt kötelességeinek. A közte és a Szolgáltató között létrejött jogviszony megszűnik, a továbbiakban semmilyen kötelezettség nem terheli a feleket.

Amennyiben az Influencer nem kíván tovább együttműködni a Szolgáltatóval, akkor ezt a szándékát jelzi és kilép az adatbázisból.

Szerződéskötés

A Megrendelő megismerteti a Szolgáltatót a feladattal, elvárásaival. Ezt követően ajánlatot kér tőle. A szerződés része a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése pontos specifikálása.

A Szolgáltató felkérés esetén egyedi ajánlatot ad, illetve a honlap árai érvényesek. A Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződés érvényesen létrejön, ha Megrendelő személyes, vagy cégadataival a megrendelőlapot kitöltötte vagy a részére küldött ajánlatot írásban elfogadja, visszaigazolja.

Megrendelés esetén a Szolgáltató az adott munkára vonatkozó szerződés kölcsönös aláírását követően kezdi meg munkáját.

Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben meghatározottak szerint óvja a Megrendelő adatait.

A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, feldolgozza.

A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási tevékenység során a Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.

A Szolgáltató és a Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályozás értelmében a szerződés illetve annak bizonyos részei mindenki, illetve bizonyos személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.

Megrendelés

A Szolgáltató a megrendeléseket kizárólag írásban (honlapon keresztül, e-mailen) fogadja. Az írásos megrendelésnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően tartalmaznia kell a Megrendelő:

A Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatosan, annak technikai kivitelezhetősége tekintetében a megrendelés kézhezvételétől számított 2-4 munkanapon belül egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel.

A szolgáltatás tartalma, együttműködés

A Szolgáltató az írásos formában eljuttatott ajánlat kérés, és specifikáció alapján létrehozza az influencer kampányt. A Szolgáltató ajánlatot, javaslatot tesz a Megrendelőnek az influencerek személyével kapcsolatban.

A kampányhoz Megrendelő választja ki azon influencereket, akikkel együtt szeretne működni. Biztosítja a résztvevő Influencerek előre egyeztetett díját, bejelentési kötelezettségét (amennyiben szükséges) és részükre a promóciós termékek eljuttatását.

A Szolgáltató a Megrendelő utasítása alapján megszervezi és koordinálja az influencer kampány lefolyását. Annak lezárását követően eredmény-kimutatást küld.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítése során együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő különösen köteles a teljesítéshez kellő szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, a Szolgáltató által feltett kérdéseket megválaszolni, a Szolgáltató teljesítéséhez.

Feltett kérdések esetében, a szükséges döntéseket meg kell hozni. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató felhívását követő 10 napon túl sem tesz eleget ezen kötelezettségeinek, akkor a szerződésben szereplő teljes összeget és a kötbért köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató az általa elvégzettmunkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként felhasználhatja.

Fizetés módja

Az elvégzett munkák után a Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki. A számlát a Megrendelő, a megállapodásnak megfelelően, készpénzben vagy átutalással egyenlíthet ki.

A lefolytatott kampány alapján történő számlázásra kizárólag a Szolgáltató jogosult (az influencerek nem). A Szolgáltatóelektronikus számlát küld Megrendelő részére, aki köteles azt ebben formában befogadni.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 napon belül van lehetősége. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a törvényes mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Szerződés megszűnése

A felek között létrejött szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik .A felek rögzítik, hogy egyik fél sem jogosult a megbízási szerződést rendes felmondással megszüntetni.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól. Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 8 napon belül írásban közölni a Szolgáltatóval.

Egyéb rendelkezések

A felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik. A Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ez írásos formában történik.

A felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő Felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

PDF letöltése