Firmitas Agency Bt. SZÉCHENYI 2020
Adatvédelmi nyilatkozat – Firmitas Agency

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő jogi személy:

Cégnév: Firmitas Agency Bt.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Havranek út 61.

Adószám: 28798138-1-07

(a továbbiakban: Firmitas Agency Bt.)

Ezen adatvédelmi tájékoztató információkat nyújt Önnek a személyes adatai védelméről, és az ezekre vonatkozó, ezekhez kapcsolódó jogairól. Az adatvédelmi tájékoztatóban nem említett, de ebbe a kérdéskörbe tartozó, adatvédelmi dolgok szabályozása vonatkozásában, az ÁSZF-ben írt általános adatvédelmi rendelkezések, illetve a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. 

A honlap felhasználója/olvasója/látogatója, különösen az azon regisztráló természetes, vagy jogi személy, a jelen adatvédelmi tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló ÁSZF-et megismertnek és elfogadottnak ismeri el. 

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a megismert feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni, illetve nem adja meg a személyes adatait. A honlap tulajdonosa a Firmitas Agency Bt., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. 

Fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés rendszere:

A Firmitas Agency Bt. a személyes adatokat a hivatalos honlapján keresztül gyűjti. Adatgyűjtés történik úgy, hogy az adatait a felhasználó kifejezetten biztosítja, kérdésekre, kérdőívekre válaszolva megadja az adatkezelő számára.

Egyes adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre a honlaphasználata során (pl. cookiek). Ezek a felhasználó hozzájárulásának megadása után, csak annak engedélyezése esetén lépnek működésbe. 

Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, akkor nem férhet hozzá a honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, illetve nem lesz jogosultsága szolgáltatásainkat igénybe venni. 

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz és kérheti, hogy az adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait. 

Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli. Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. 

A személyes adatok módosításához kérjük, e-mailben keressen meg minket a info@firmitasagency.hu címen.

A felhasználónak joga van az összes személyes adatának törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 30 napon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fióknem lesz elérhető, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

Adatbiztonsági intézkedések: 

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tárolja.

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe, az adatkezelő szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához az adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

Adatkezelés:

Az adatkezelések részleteit az egyes adatkezelési célokat az ügyfél adat és influencer adat szerinti táblázatok tartalmazzák.

Az adatkezelések adatkezelési céljai az említett táblázatokban vannak meghatározva és feltüntetve. 

A kezelt adatok köre a táblázatok soraiban olvasható.

Az adatok megismerésének, hozzáférésének jogosultjai a megfelelő oszlopban láthatók. 

A személyes adatok kezelése a szerződéses együttműködés idejére korlátozódik (lásd táblázat).

A kezelt személyes adatokat töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Az érintett partnerek hozzájárulásával kezelt adatok, azok kérésére bármikor törlésre kerülnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések időtartamát az alábbiak szerinti táblázat is tartalmazza.

Az “Influencer Jelentkezés” oldalon található űrlap “Küldés” gombjára kattintva az influencer bejelentkezik az adatbázisba. Az adatbázisba bejelentkező influencer, a jelentkezésével egyúttal hozzájárul, hogy az egyes kampányokról tájékoztató e-mailt kapjon.

Ügyfél adatok:

AdatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaHozzáférésaz adatokhozTárolásmódjaTárolás helyeTárolás időtartama
NévÜgyféladat felvétele, kezeléseAjánlathoz és szerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés lejáratig
Mail címÜgyféladat felvétele, kezeléseAjánlathoz és szerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés lejáratig
TelefonszámÜgyféladat felvétele, kezeléseAjánlathoz és szerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés lejáratig
AdószámÜgyféladat felvétele, kezeléseSzerződéshez, számlázáshoz szükséges információkAdatkezelő vezetéseElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés lejáratig
HonlapÜgyféladat felvétele, kezeléseAjánlathoz és szerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetéseElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés lejáratig

Influecer adatok:

AdatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaHozzáférésaz adatokhozTárolásmódjaTárolás helyeTárolás időtartama
NévInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig
Mail címInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig
TelefonszámInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig
FacebookInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig
InstagramInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig
TikTokInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig
Követők számaInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig
CímInfluencer adatok felvétele, kezelése, tájékoztatásSzerződéshez szükséges információkAdatkezelő vezetése, alvállalkozókElektronikusHonlap szerver, elektronikus irattárSzerződés megszűnéséig

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adattovábbítás:

Az adatkezelő jogosult megosztani az Ön személyes adatait a Firmitas Agency Bt. partnereivel és alvállalkozóival. Az adatkezelő alvállalkozók közreműködését veheti igénybe. (minden közreműködő köteles a személyes adatokat a Firmitas Agency Bt. utasításainak megfelelően kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részének kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (pl. tárhelyszolgáltató, futárcég, hírlevélküldő szoftver). Ilyen esetben mindig úgy választunk partner céget, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

Marketing kommunikáció:

A Firmitas Agency Bt. tevékenysége során szükséges marketingkommunikáció végzése. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés a szolgáltatásaink iránt, illetve a felhasználók kifejezett hozzájárulása. 

Az Európai Bizottság irányelvei alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha igénybe vették szolgáltatásainkat, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető firmitas@firmitas.hu e-mail címen.

Cookie:

A cookie-k rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő cookie-k esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a cookie-kra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

Az adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy a honlapja és annak aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, szokásai kielemzéséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez, hogy megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát, Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. 

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén cookiekat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az adatkezelő részére. 

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében.

Kiskorúak személyes adatainak védelme:

A Firmitas Agency Bt. honlapja általánosan, és jellemzően nem 14 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk, és nem kezelünk 14 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését.

Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Panaszok benyújtása, panaszbenyújtás joga:

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Módosítások:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy módosítsa a jelen tájékoztatót. Az adatkezelő módosítás esetében e-mailben, a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

PDF letöltése